Veškerá data a informace uveřejněné na těchto internetových stránkách jsou poskytovány
zdarma a výlučně pro informativní účely. Obsahem této internetové stránky není nabídka na
uzavření smlouvy, doporučení ani žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních,
právních či daňových záležitostí.


V případě, že informace na těchto stránkách obsahují informace o výkonnosti investičního
nástroje v minulosti nebo informace o simulované výkonnosti investičního nástroje v
minulosti, vychází tyto informace z referenčního období, uvedeného u každé takové
informace a ze zdrojů tam uvedených. Společnost upozorňuje, že informace se týkají
minulosti nebo simulované výkonnosti v minulosti a že výkonnost v minulosti ani simulovaná
výkonost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Návratnost původně
investované částky není zaručena.


Společnost RUBIKONFIN a.s., její vázaní zástupci a další obchodní partneři nebo další
poskytovatelé informací nezodpovídají a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost
či správnost veškerých informací, dat a prohlášení obsažených na těchto internetových
stránkách, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů a/nebo byly poskytnuty třetími
stranami (data poskytovaná Conseq Investment Management, a.s., J&T Banka, a.s. a
uznávanými informačními agenturami). Tyto zdroje jsou hodnoceny jako spolehlivé.
Společnost RUBIKONFIN a.s., její vázaní zástupci a další obchodní partneři vyvíjí
maximální úsilí pro to, aby informace publikované na této internetové stránce byly průběžně
aktualizovány.


S investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace o jednotlivých
rizicích jsou uvedeny ve zvláštních dokumentech týkajících se investičních nástrojů.